top of page
토론토

Canada Immigration PNP

Provincial Nominee Program

For applicants with no experience or education in Canada,

the PNP is the fastest and most realistic immigration option.

What is PNP?

The Provincial Nominee Program (PNP),
one of Canada's immigration programs,
has different requirements for approval for
each of its 11 provinces.
The purpose of the PNP is to bolster the economy,
the workforce, and the industry of the state by
recruiting excellent foreign workers.
As a provincial government employment immigration,
you can qualify for permanent residence
without studying abroad through local work.

SINP    BC PNP    AINP    MPNP

SINP

1. Overview

1International Skilled Worker
Employment Offer
2International Skilled Worker
Occupation In –Demand

sinp-map_1.png

2. Employment Offer Stream

Requirements

 • Jop Offer from a local Canadian employer (full-time employment with NOC B or higher)

 • Point Assessment Grid 60 points or more

 • IELTS General Module CLB 4 English Score

 • At least 1 year of related work experience in the past 10 years

 • ISW Employment offer Qualifications

Point Assessment Grid

Application process

 • ✉️ Thẻ xanh(Green card) là gì?
  Thẻ xanh(green card) là tấm vé vàng để đến Mỹ,đây là thường trú nhân ở Mỹ Sau khi nhận được thẻ xanh, người đăng ký có thể sống vĩnh viên ở Mỹ, làm việc và hưởng các chế độ phúc lợi xã hội Thời hạn của thẻ xanh là 10 năm, sau 10 năm phải cấp lại, 5 năm sau khi nhận được thẻ xanh thì có thể đăng kí thi quóc tịch
 • ✉️ Quyền lợi
  Khi bạn có thẻ xanh, bạn có thể dễ dàng và tự do tiếp cận các quyền lợi giống như một công dân Mỹ thực thụ(ngoại trừ quyền bầu cử).Bạn sẽ được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi xã hội, giáo dục, văn hóa, kinh tế....của một quốc gia hàng đầu thế giới về kinh tế, văn hóa và xã hội
 • ✉️Thời hạn visa
  Thẻ xanh có thời hạn 10 năm, sau 10 năm sẽ phải gia hạn lại Mỗi năm sẽ chỉ có một số lượng hồ sơ xin thường trú nhân dựa trên việc làm nhất định được phê duyệt. Chính vì thế hãy nộp hồ sơ càng sớm càng tốt

3. Occupation In- Demand Stream

Requirements

 • Saskatchewan Provincial Government In-Demand List.

 • Those who have completed at least one year of college education in Canada (certificate or diploma required).

 • Academic background above a diploma obtained in a country other than Canada (ECA academic qualification required).

 • Work experience in an occupation included in SINP's In-Demand Occupation List.

 • Work experience in the field related to the degree/certificate obtained must be one of the following three

      - 1 year of experience within the last 10 years (non-trades)
      - 2 years of experience within the last 5 years (trades)
      - 12 months of experience within the last 5 years (trades and non-trades)

 • Point Assessment Grid 60 points or more

 • IELTS General Module CLB 4 English Score

Benefits

A job offer from a local Canadian employer is not required.

Required English score is lower than other programs.

Application process

 • ✉️ Thẻ xanh(Green card) là gì?
  Thẻ xanh(green card) là tấm vé vàng để đến Mỹ,đây là thường trú nhân ở Mỹ Sau khi nhận được thẻ xanh, người đăng ký có thể sống vĩnh viên ở Mỹ, làm việc và hưởng các chế độ phúc lợi xã hội Thời hạn của thẻ xanh là 10 năm, sau 10 năm phải cấp lại, 5 năm sau khi nhận được thẻ xanh thì có thể đăng kí thi quóc tịch
 • ✉️ Quyền lợi
  Khi bạn có thẻ xanh, bạn có thể dễ dàng và tự do tiếp cận các quyền lợi giống như một công dân Mỹ thực thụ(ngoại trừ quyền bầu cử).Bạn sẽ được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi xã hội, giáo dục, văn hóa, kinh tế....của một quốc gia hàng đầu thế giới về kinh tế, văn hóa và xã hội
 • ✉️Thời hạn visa
  Thẻ xanh có thời hạn 10 năm, sau 10 năm sẽ phải gia hạn lại Mỗi năm sẽ chỉ có một số lượng hồ sơ xin thường trú nhân dựa trên việc làm nhất định được phê duyệt. Chính vì thế hãy nộp hồ sơ càng sớm càng tốt

4. Saskatchewan Business Immigration - Entrepreneur Category

Requirements

* Regions within Regina or Saskatoon

1. Invest over CAD$300,000
2. Proof of assets over CAD$500,000
3. At least 33.33% stake in the business
4. Creation of 2 or more jobs after investment

* Outside Regina or Saskatoon

1. Investment over CAD$200,000
2. Proof of assets over CAD$500,000
3. At least 33.33% stake in the business

 • Types of business/work experience applicable to SK province during the past 10 years.

      - Self-employed for more than 3 years.

      - More than 3 years of senior management experience.

 • Those who have completed at least one year of college education in Canada (certificate or diploma required).

 • Academic background above a diploma obtained in a country other than Canada (ECA academic qualification required).

 

Application process

 • ✉️ Thẻ xanh(Green card) là gì?
  Thẻ xanh(green card) là tấm vé vàng để đến Mỹ,đây là thường trú nhân ở Mỹ Sau khi nhận được thẻ xanh, người đăng ký có thể sống vĩnh viên ở Mỹ, làm việc và hưởng các chế độ phúc lợi xã hội Thời hạn của thẻ xanh là 10 năm, sau 10 năm phải cấp lại, 5 năm sau khi nhận được thẻ xanh thì có thể đăng kí thi quóc tịch
 • ✉️ Quyền lợi
  Khi bạn có thẻ xanh, bạn có thể dễ dàng và tự do tiếp cận các quyền lợi giống như một công dân Mỹ thực thụ(ngoại trừ quyền bầu cử).Bạn sẽ được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi xã hội, giáo dục, văn hóa, kinh tế....của một quốc gia hàng đầu thế giới về kinh tế, văn hóa và xã hội
 • ✉️Thời hạn visa
  Thẻ xanh có thời hạn 10 năm, sau 10 năm sẽ phải gia hạn lại Mỗi năm sẽ chỉ có một số lượng hồ sơ xin thường trú nhân dựa trên việc làm nhất định được phê duyệt. Chính vì thế hãy nộp hồ sơ càng sớm càng tốt

유학후 이민

06-캐나다express.png

Express Entry

If you have lived in Canada, 
this is the fastest and 
most advantageous process.

직장 동료

PNP

It is the most common type of PR program in Canada, allowing you to work and get for PR at the same time.

05-캐나다유학이민.png

Post-study Immigration

Studying and obtaining 
permanent residency 
can be done simultaneously.

bottom of page